Νομοθεσία Ανελκυστήρων

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν στη διενέργεια τόσο αρχικών όσο και περιοδικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Εγκεκριμένο Οργανισμό αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/2008:

  • Νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 /1998 (σήμανση CE)
  • Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν από το 1980 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2010.
  • Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή προέγκριση εγκατάστασης) μετά το 1980 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2011.
  • Ανελκυστήρες που λειτουργούν χωρίς έγγραφα νομιμότητας θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί έως τις 31/12/2012.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται στο εξής περιοδικά από Κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους.